جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي آبادان 1
نوع شهرك شهرك
شهرستان آبادان
دهستان بهمنشير شمالي
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 12.00 کیلومتر (اداره کل گمرک آبادان)
فاصله تا بندر 12.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 95.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن خرمشهر )
فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر