جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي شوشتر 2
نوع شهرك شهرك
شهرستان شوشتر
دهستان سردارآباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 203.00 کیلومتر (آبادان)
فاصله تا بندر 210.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 98.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 7.00 کیلومتر (شوشتر )
فاصله تا شهر 7.00 کیلومتر