جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي بهبهان
نوع شهرك شهرك
شهرستان بهبهان
دهستان حوم بهبهان
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 200.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 70.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 200.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 220.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 15.00 کیلومتر