جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي آغاجاري
نوع شهرك شهرك
شهرستان بهبهان
دهستان چاه سالم
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 170.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 100.00 کیلومتر (بندر ماهشهر)
فاصله تا مرکز استان 170.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 110.00 کیلومتر (بندر امام خميني )
فاصله تا شهر 40.00 کیلومتر