جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي انديمشک 1
نوع شهرك شهرك
شهرستان انديمشک
دهستان حومه
فاصله تا جاده 3.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 270.00 کیلومتر (آبادان)
فاصله تا بندر 270.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 135.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 5.00 کیلومتر (انديمشک ناحيه زاگرس )
فاصله تا شهر 7.00 کیلومتر