جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي شوش
نوع شهرك شهرك
شهرستان شوش
دهستان شاوور
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 90.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 200.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 85.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 3.00 کیلومتر (هفت تپه )
فاصله تا شهر 14.00 کیلومتر