جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي کلدوزخ
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان ايذه
دهستان حومه شرقي 2
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 200.00 کیلومتر (اهواز)
فاصله تا بندر 140.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 200.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 200.00 کیلومتر (اهواز )
فاصله تا شهر 50.00 کیلومتر