اعضاء هيات مديره
 

اخلاق محمدیان

رییس هیات مدیره و مدیرعامل

تلفن : 34455065 - 061
نمابر : 34455066 - 061
پست الكترونيك: a.mohammadian@isipo.ir

سید دانیال موسوی

عضو هيات مديره

تلفن : 34455065 - 061
نمابر : 34455066 - 061
پست الكترونيك: d.mousavi@isipo.ir

بابک همت خواه

دبیر هيات مديره

تلفن : 33335360 - 061
نمابر : 33336574 - 061
پست الكترونيك: b.hematkhah@isipo.ir

شهاب اسدی ده میراحمدی

عضو هيات مديره

تلفن : 34442026 - 061
نمابر : 34451001 - 061
پست الكترونيك: s.asadi@isipo.ir