آمار و اطلاعات
 

قیمت گذاری شهركها و نواحي صنعتي استان خوزستان سال 1399

قیمت گذاری شهركها و نواحي صنعتي استان خوزستان سال 1399


لیست واحدهای به بهره برداری رسیده تا پایان شهریور 99

لیست واحدهای به بهره برداری رسیده تا پایان شهریور 99


دستور العمل سال 1399

رديف عنوان لينک دانلود
1دستورالعمل بهره برداري سال 1399 دانلود فايل
2ضوابط ساخت و ساز دانلود فايل
3 الحاقيه ضوابط ساخت و ساز دانلود فايل


مدارک لازم جهت خدمات الکترونیک

رديف عنوان لينک دانلود
1فرم درخواست خدمات دانلود فايل
2فرم درخواست انشعابات دانلود فايل
3ضوابط ساخت و ساز دانلود فايل
4فرم درخواست زمين/کارگاه/واحد خدماتي دانلود فايل
5مدارک لازم جهت صدور پايان کار دانلود فايل
6مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمان دانلود فايل
7مدارک لازم جهت تمديد پروانه ساختمان دانلود فايل


راهنمای سامانه درگاه خدمات الكترونيك

راهنمای سامانه درگاه خدمات الكترونيك
رديف عنوان لينک دانلود
1ثبت نام در سامانه دانلود فايل
2تائيد هويت دانلود فايل
3 فعال سازي نام كاربري، فراموشي رمز عبور دانلود فايل
4واگذاري الكترونيكي زمين دانلود فايل
5راهنماي آموزشي سامانه خدمات كلينيكي دانلود فايل