جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي دزفول 2
نوع شهرك شهرك
شهرستان دزفول
دهستان شمس آباد
فاصله تا جاده 2.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 230.00 کیلومتر (خرمشهر)
فاصله تا بندر 230.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 132.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 18.00 کیلومتر (انديمشک )
فاصله تا شهر 7.00 کیلومتر