جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي رامهرمز
نوع شهرك شهرك
شهرستان رامهرمز
دهستان حومه غربي
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 105.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر