سه شنبه 02 مرداد 1403

اساسنامه

 

شماره‌ : .32395ت‌31907ن‌

تاریخ : 1384.06.12
وزارت صنایع و معادن
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.26 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 60.609230 مورخ‌1384.4.26 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران را به شرح زیرتصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران‌
فصل اول ـ کلیات
ماده 1ـ شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران که در این اساسنامه به‌ اختصار سازمان نامیده می‌شود وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و مرکز اصلی آن در تهران می‌باشد.
تبصره ـ تاسیس شعبه‌، نمایندگی و یا انحلال با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت‌ قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 2ـ سازمان شرکت سهامی (خاص‌) و مدت آن نامحدود است‌.
ماده 3ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه به صورت‌بازرگانی و انتفاعی اداره می‌شود و تابع قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ واصلاحیه بعدی آن و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب 1379ـمی‌باشد.

 


فصل دوم موضوع ـ هدف‌، وظایف‌، اختیارات و سرمایه سازمان‌:
ماده 4ـ موضوع فعالیت سازمان عبارت است از:
1ـ تهیه و تدوین خط مشی‌های اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک در چارچوب سیاستهای کلی وزارت صنایع و معادن‌.

2ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی‌، هدایت و توسعه سرمایه‌گذاریهای بخش غیردولتی در صنایع‌کوچک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاستهای وزارت صنایع و معادن از طریق‌ شرکتهای زیرمجموعه‌.

3ـ ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی‌، تامین منابع مالی‌، توسعه فناوری‌، بهبود روشهای تولید،کاهش ضایعات‌، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست محیطی در صنایع کوچک به منظوررقابت پذیر کردن آنها.

4ـ اجرای طرحها و برنامه‌های مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع کوچک کشور در قالب اعتبارات‌تخصصی‌. (مندرج در قوانین بودجه سنواتی‌).

5 ـ ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک‌، متوسط و بزرگ‌، توسعه شبکه‌ها،خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها از طریق شرکتهای‌زیرمجموعه‌.

6ـ حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کابردی‌، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فناوری در واحدهای کوچک‌صنعتی‌.

7ـ حمایت و پشتیبانی از انجام آموزشهای تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان وداوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک‌.

8ـ ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا (در شرف ایجاد) و فراهم آوردن‌سازوکار لازم برای پشتیبانی از فعالیتهای مخاطره‌پذیر در صنایع کوچک از طریق شرکتهای زیرمجموعه‌.

9ـ حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاریهای فنی‌، اقتصادی و فناوری بین صنایع کوچک کشور باسایر کشورها.

10ـ مطالعه‌، بررسی و برنامه‌ریزی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی اعم ازعمومی‌، تخصصی‌(از جمله صنایع تبدیلی‌، کشاورزی و غیره‌)، فناوری‌، مجموعه کارگاهی و زادپروری (انکوباتوری‌).

11ـ سازماندهی احداث شهرکهای صنعتی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای‌تولیدی و خدماتی توسط شرکتهای زیرمجموعه‌.

12ـ تاسیس شرکتهای شهرکهای صنعتی زیرمجموعه برای ایجاد عملیات مقرر در این اساسنامه بارعایت سیاستهای عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.

13ـ انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه در کلیه زمینه‌ها (فنی‌، مالی‌، اداری‌،خدماتی‌، آموزشی‌، اطلاع‌رسانی‌، بازرگانی و مشاوره‌ای‌) برای گسترش و تامین تاسیسات زیربنایی شهرکهای‌صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز.

14ـ ایجاد هماهنگی در احداث‌، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها به منظور استفاده‌مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده‌.

15ـ مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تاسیس شرکتشهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحیه بعدی آن گردد.

16ـ انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی‌، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روندخودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

17ـ انجام سایر اموری که موجب رفع موانع و مشکلات فرا راه توسعه و گسترش صنایع کوچک در سطح‌کشور می‌شود در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین مربوط‌. ماده 5 ـ سرمایه سازمان مبلغ سه میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون (000ر000ر563ر3) ریال می‌باشد که به سی و پنج هزار و ششصد و سی سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم و تمامی آن متعلق به دولت وغیرقابل انتقال می‌باشد.


فصل سوم ـ ارکان سازمان
ماده 6ـ سازمان دارای ارکان زیر است‌:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره
ج ـ بازرس (حسابرس‌)
ماده 7ـ مجمع عمومی سازمان مرکب از وزرای صنایع و معادن‌، جهاد کشاورزی‌، مسکن و شهرسازی‌،نیرو، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
می‌باشد و ریاست مجمع عمومی‌با وزیر صنایع و معادن است‌.
تبصره ـ مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء حداقل‌چهار نفر لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 8 ـ مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل سالی دوبار، یک بار در نیمه اول سال برای‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل خواهد شد.علاوه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومی به تصمیم رییس مجمع عمومی و یا هریک از اعضای مجمع عمومی و بنا به درخواست هیئت مدیره و یا رییس هیئت مدیره و یا بازرس (حسابرس‌) تشکیل خواهدشد.
تبصره ـ هیئت مدیره و بازرس (حسابرس‌) بدون حق رای با دعوت رییس مجمع عمومی در جلسات‌ مجمع عمومی سازمان شرکت خواهند نمود.
ماده 9ـ دستورجلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی ده روز قبل از تشکیل آن کتبا برای اعضای مجمع‌عمومی ارسال می‌شود.
جلسات مجمع عمومی با حضور رییس مجمع و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می‌یابد.
ماده 10ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است‌:
1ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و سیاستهای سالانه سازمان و شرکتهای زیرمجموعه‌.

2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره جهت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و ارایه‌ پیشنهاد لازم به هیئت وزیران جهت تصویب‌.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سازمان و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکردفعالیتهای سازمان با توجه به گزارش بازرس (حسابرس‌).

4ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین وپیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب‌.

5 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه عملیات و بودجه سالیانه‌، اصلاحیه بودجه سازمان و نحوه‌تقسیم سود با رعایت ماده (140) قانون اصلاح قانون تجارت‌.

6ـ انتخاب بازرس (حسابرس‌) و تعیین حق الزحمه وی‌.

7ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیئت مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و تغییرمفاد اساسنامه و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب‌.

8 ـ تعیین اعضای هیئت مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آنها در حدودی که شورای حقوق ودستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌.

9ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های سازمان‌.

10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی گذاشته شده است‌.

11ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اساسنامه نمونه شرکتهای شهرکهای صنعتی زیرمجموعه و اصلاح‌اساسنامه آنها و ارایه به هیئت وزیران جهت تصویب‌.

12ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های موضوع قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب‌1362ـ و اصلاحات بعدی آن‌.

13ـ اعطای وکالت نامه لازم برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان‌خصوصی‌سازی‌.

ماده 11ـ اعضای هیئت مدیره سازمان متشکل از پنج نفر می باشند که توسط مجمع عمومی انتخاب‌می‌شوند. از بین اعضای هیئت مدیره یک نفر به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی به‌عنوان رییس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود و سمت معاونت وزارت صنایع و معادن را داشته و ازمزایای آن استفاده خواهد کرد.
اعضای هیئت مدیره سازمان از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دوسال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌. جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاءرسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود.جلسات هیئت مدیره می‌باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل گردد. اداره جلسات با مدیرعامل و رییس‌هیئت مدیره خواهد بود.
تبصره 1ـ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب 1337ـ حق ندارند بطور مستقیم یاغیرمستقیم در معاملات شرکت سهیم شوند.
تبصره 2ـ پذیرش هر سمت دیگر به طور موظف و یا غیرموظف در شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای‌زیرمجموعه آنها از سوی اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی و هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه ممنوع می‌باشد.
ماده 12ـ هیئت مدیره جز درباره موضوعاتی که به موجب این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی‌است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور سازمان می‌باشد، موارد زیر بدون اینکه اختیارات مزبور را محدود کند از جمله اختیارات هیئت مدیره است‌:
1ـ پیگیری جهت حصول برنامه‌ها و طرحهای مصوب در حدود اهداف و وظایف سازمان‌.

2ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی سازمان‌.

3ـ تهیه سیاستها و خط مشی‌های سالانه سازمان و شرکتهای زیرمجموعه جهت ارایه به مجمع عمومی‌.

4ـ بررسی و تایید گزارش عملیات سالیانه هیئت مدیره و صورتهای مالی سازمان و صورتهای مالیتلفیقی برای تسلیم به بازرس (حسابرس‌) سازمان‌.

5 ـ بررسی بودجه سالانه سازمان‌، پیشنهادی رییس هیئت مدیره و مدیر عامل جهت ارایه به مجمع‌عمومی‌.

6ـ تهیه و تنظیم اساسنامه و اصلاحیه اساسنامه شرکتهای زیرمجموعه حسب نیاز و با توجه به قوانین ومقررات ذی‌ربط جهت ارایه به مجمع عمومی‌.

7ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی موردنیاز جهت پیشنهاد به مجمع عمومی‌.

8ـ تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکتهای زیرمجموعه براساس قوانین و مقررات مربوط‌.

9ـ بررسی و ارایه پیشنهادات در مورد ایجاد شهرک صنعتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت‌تصمیم‌گیری به مجمع عمومی‌.

10ـ بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی رییس هیئت مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد هماهنگی واستفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی‌.

11ـ تهیه طرح شهرکهای صنعتی براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی برایاحداث شهرکهای صنعتی و بررسی و تصویب طرحها براساس همان ضوابط (با توجه به بند 7 ماده واحده‌قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362 ـ ).

12ـ بررسی و پیشنهاد تاسیس شرکتهای شهرکهای صنعتی زیرمجموعه در نقاط مختلف کشور به مجمع‌عمومی‌.

13ـ بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی برای خودکفایی شهرکهای صنعتی‌.

14ـ ارایه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای زیرمجموعه به مجمع عمومی به منظورطی مراحل قانونی مربوط‌.

15ـ نمایندگی سهام سازمان در مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه و واحدهایی که تمام یا قسمتی ازسهام آنها به سازمان تعلق دارد.

16ـ طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقاء کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعه‌.

ماده 13ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و دارایی اختیارات لازم برای انجام کلیه امورسازمان در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط به مصوبات مجمع عمومی ومصوبات هیئت مدیره می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است‌:
1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی سازمان‌در حدود بودجه مصوب‌.

2ـ تهیه سیستمهای پیشرفته مدیریتی جهت سازمان و شرکتهای زیرمجموعه و ارایه به هیئت مدیره‌.

3ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و شرکتهای زیرمجموعه و ارایه به هیئت مدیره‌.

4ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه سازمان‌.

5 ـ نظارت برحسن اجرای وظایف مندرج در قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب‌1362ـ و اصلاحات بعدی آن‌.

6ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری‌.

7ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری‌، آموزشی‌، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین‌نامه‌های داخلی سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.

8 ـ تهیه تشکیلات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد به هیئت مدیره‌.

9ـ طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی درموارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه سازمان اقدام شده‌اند و اقامه دعوی متقابل‌، ورود ثالث در دعوی وجلب ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع‌.

10ـ انجام سایر اموری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای پیشبرد هدفهای سازمان ضروری‌است‌.

تبصره 1ـ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هریک از اعضای‌هیئت مدیره یا سایر مدیران ارشد سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 14ـ مجمع عمومی عادی سالانه‌، بازرس (حسابرس‌) سازمان را برای مدت یک سال انتخابمی‌کند.
ماده 15ـ بازرس (حسابرس‌) باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی‌تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران دراختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر نموده‌و گزارش خود را به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش بازرس (حسابرس‌) باید لااقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس‌(حسابرس‌) راجع به صورتهای مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 16ـ چنانچه بازرس (حسابرس‌) در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب‌را کتبا به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می‌تواند موضوع را به مجمع عمومی‌گزارش نماید.
ماده 17ـ بازرس (حسابرس‌) حق ندارد در امور جاری سازمان مداخله نماید و باید وظایف خود راطوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری سازمان ایجاد ننماید.
ماده 18ـ به منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی‌عملیات و رعایت صرفه‌های اقتصادی و سنجش اعمال مدیریت براساس معیارهایی که از پیش تعیین شده وانعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره سازمان و شرکتهای زیرمجموعه براساس برنامه‌ها واهداف مصوب و همچنین حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی‌، کمیته حسابرسی عملکرد زیر نظرهیئت مدیره سازمان تشکیل می‌شود.
ماده 19ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد. صورتهای مالی سازمان همراه با گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس‌( حسابرس‌) سازمان داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی‌تسلیم نمایند.
ماده 20ـ سازمان مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه‌، آیین‌نامه‌های مربوط‌را تهیه و برای تصویب به مراجع ذی ربط تسلیم نماید و تا موقعی که آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب برسد مقررات فعلی سازمان اجرا خواهد شد. این اساسنامه به موجب نامه شماره 84.30.12973 مورخ‌1384.5.27 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

تنظیمات قالب