سه شنبه 02 مرداد 1403

فرصت های سرمایه گذاری

مزایای سرمایه‏ گذاری و استقرار در شهرک‏های صنعتی

مزیت عمده استقرار در شهرک‌های صنعتی علاوه بر تامین امکانات زیربنایی به شکل مناسب، کامل، توجیه‌پذیر و اقتصادی؛ این زمینه را فراهم می‌سازد تا ضمن حفظ مسائل زیست‌ محیطی با تجمیع واحدهای صنعتی در کنار یکدیگر، زمینه ایجاد همکاری‌های جدید را میسر و هم افزایی واحدهای صنعتی را بیشتر کرد. ضمن آنکه در سال‌‌های اخیر ارائه خدمات فنی و تجاری جدید نظیر ایجاد خوشه‌های صنعتی، آموزش‌ واحدهای صنعتی، تورهای صنعتی و نمایشگاهی، حمایت از حضور در بازارهای صادراتی و... نیز در سطح شهرک‌های صنعتی جزو دستور کار و وظایف این سازمان قرار گرفته است.

 

فایل ها

تنظیمات قالب