سه شنبه 02 مرداد 1403

اهداف و برنامه های استراتژیک

اهداف استراتژیک

اهداف استراتژیک اهدافی هستند که عصاره نتایج کلیه فعالیت های سازمان را بصورت کیفی و با تاکید بر درازمدت بودن (افق 20ساله) بیان می کنند و برآن اساس می توان اهداف میان مدت و استراتژیهای لازم را جهت حصول به آن اهداف تعیین کرد. به بیان دیگر در رابطه با اهداف استراتژیک می توان این سؤال را مطرح کرد که « تمام فعالیت ها و ماموریت این سازمان برای دستیابی به چه نتایجی است ؟» با عنایت به مراتب فوق ، اهداف استراتژیک سازمان را می توان به شرح زیر ارائه کرد:

1- افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با تاکید بر توسعه صنایع کوچک

2- توسعه و تکمیل کلیه زیر ساخت های مورد نیاز استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک کشور

3- استقرار سازمانی پویا، دانش مدار و چابک و همسو با تحولات جهانی

 

برنامه‌های استراتژیک

 راهبردهای کلان در قالب اهداف استراتژیک (20 ساله) :

با توجه به اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران حدود 2 سال است که بر اساس ماموریت جدید تشکیل شده است، از لحاظ منحنی دوره عمر تقریبا در مرحله رشد و توسعه قرار دارد و از طرفی مطابق تجزیه و تحلیل های انجام شده، موقعیت سازمان در مرحله اتخاذ استراتژی های تهاجمی می باشد که بر این اساس راهبردهای کلان سازمان در قالب اهداف 20 ساله به شرح زیر استخراج می گردند.


 
هدف اول: افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با تاکید بر توسعه صنایع کوچک

راهبردهای کلان (20 ساله) هدف اول:

1- حمایت از بخش خصوصی و هدایت سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در صنایع کوچک

2- کمک و حمایت ازایجاد تشکلهای صنعتی، موسسات و نهادهای پشتیبانی کننده از صنایع کوچک

3- نوسازی مستمر صنایع کوچک از ابعاد مختلف

4- ساماندهی صنایع کوچک مانند توسعه خوشه های صنعتی، پیمانکاری های فرعی و ...

5- کمک به رشد صادرات صنایع کوچک در بازارهای منطقه ای و جهانی

6- جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنایع کوچک

7- کمک به توسعه کارآفرینی

 
هدف دوم: توسعه و تکمیل کلیه زیر ساخت های مورد نیاز استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و بهبود فضای کسب و کار صنایع کوچک کشور

راهبردهای کلان (20 ساله) هدف دوم:

1- انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های اجرایی تامین کننده زیربناها و خدمات مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی از قبیل وزارت

2- نیرو، نفت، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، وزارت فناوری اطلاعات و ...

3- مشارکت با بخش خصوصی جهت تکمیل و ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی

4- اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی شهرک ها و نواحی صنعتی

5- جذب منابع مورد نیاز از طریق سیستم بانکی، بخش خصوصی و اعتبارات عمرانی، ملی و استانی با تاکید بر مناطق غیر برخوردار

6- بهبود فضای کسب کار با ظرفیت سازی نهادی و تصویب و اصلاح قوانین و مقررات

 

هدف سوم: استقرار سازمانی پویا، دانش مدار و چابک و همسو با تحولات جهانی

 راهبردهای کلان( 20 ساله) هدف سوم:

1- آموزش منابع انسانی

2- اصلاح و اجرای ساختار سازمانی انعطاف پذیر و پاسخگو

3- بهره گیری از فناوری های پیشرفته رایانه ای و بانک های اطلاعاتی

4- استقرار سیستم های جدید برنامه ریزی و ارزیابی

5- شناسایی و بکارگیری نیروهای کارآمد و شایسته

6- کمک به ارتقا افراد شایسته

7- نظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیند انجام امور

8- معرفی توانمندی های سازمان در داخل و خارج کشور

تنظیمات قالب