سه شنبه 02 مرداد 1403

مدیرعامل

ردیف نام نام خانوادگی سمت تحصیلات مدرک تحصیلی تلفن

سابقه (سال)

داخلی ایمیل  
1 علی مهدی پور مدیر عامل و رئیس هیات مدیره فوق لیسانس جغرافیا 09166369828 19 200 a.mehdipour@isipo.ir
تنظیمات قالب